Rechtsbijstand

Aansprakelijkheid

Helaas komen ook binnen het onderwijs juridisch geschillen steeds vaker voor. Bijvoorbeeld met het schoonmaakbedrijf, een leerkracht of de gemeente, bijvoorbeeld over achterstallig onderhoud van het gebouw. Ook worden ouders steeds mondiger en schakelen juridische hulp in bij geschillen over verkeerd school- en/of studieadvies, leerachterstanden of pesten. 

Weet u wat moet doen bij een juridisch geschil?

Met een rechtsbijstandverzekering is uw onderwijsinstelling optimaal verzekerd van juridische hulp en advies. Uw jurist bij DAS pakt voor u het geschil op en doet voor u grondig onderzoek naar:

 • de schuldvraag
 • de bewijsvoering
 • oplossingen en mogelijkheden tot schadevergoeding

Dat bespaart u veel tijd, geld en ergernis.

Neem contact op met de specialisten van Meeùs Onderwijs. Ze vertellen u graag meer over dit risico, staan voor u klaar en nemen graag uw zorgen uit handen.

Neem contact op

Rechtsbijstand als werkgever:
U kunt een beroep op de verzekering doen in alle gevallen, waarin u als werkgever in een juridisch geschil betrokken raakt. Bewust is de omschrijving ruim. Alles is gedekt, tenzij uitgesloten.

 • Er ontstaat een geschil tussen het schoolbestuur en de (centrale) medezeggenschapsraad;
 • Door vermindering van de subsidie daalt het aantal formatieplaatsen en u moet helaas afscheid nemen van een paar leerkrachten;
 • De Arbodienst wil dat u kostbare aanpassingen doorvoert in een gebouw, waar u het volstrekt niet mee eens bent;
 • Men wil dat u sociale premies afdraagt over vergoedingen, die volgens u onbelast zijn;
 • Een leerkracht is gemolesteerd en ziek geworden. U wilt eventuele eigen risico’s verhalen op de aansprakelijke derde.

Rechtsbijstand rond het aantrekken van diensten:

 • U heeft een nieuw netwerk laten installeren. Er zijn voortdurende problemen en de leverancier geeft onvoldoende thuis;
 • De bewakingsdienst rekent veel meer uren dan u had afgesproken;
 • Een verzekeraar vergoedt een schade niet conform de afspraken;
 • Het door u ingeschakelde schoonmaakbedrijf presteert onvoldoende.

Rechtsbijstand rondom de in gebruik zijnde onroerende zaken:
Het onderhoud van de gebouwen is uitermate belangrijk. Steeds meer verantwoordelijkheid verschuift van overheid naar onderwijsinstellingen. Als u zelf het onderhoud van uw panden moet bewaken en er gaat iets mis in de contacten met de aannemer, dan kunnen de juridische kosten aanzienlijk zijn.

 • De gemeente weigert een bouwvergunning voor een verbouwing af te geven;
 • Er is graffiti op de muren gespoten. U weet wie de daders zijn en wilt de kosten van het schoonmaken verhalen;
 • U heeft een conflict met de gemeente vanwege achterstallig onderhoud;
 • Er is een nieuwe gymzaal gebouwd, met allerhande gebreken. De aannemer is al bezig met de volgende klus en reageert niet.

Rechtsbijstand bij conflicten over het geleverde onderwijs:
De samenleving krijgt steeds meer een juridisch karakter. Ouders verwachten meer van de onderwijsinstellingen, ook in de opvoeding. Tegelijkertijd wordt beknibbeld op budgetten en stellen leerlingen zich anders op tegenover leerkrachten. Kortom, de kans op conflicten over het onderwijs nemen toe.

 • Een ouder spant een procedure aan omdat de school zijn kind niet toelaat;
 • Een conflict over een geadviseerd profiel voor een leerling loopt hoog op.

Rechtsbijstand ten behoeve van leerkrachten:
Dat de samenleving meer juridisch wordt, is ook terug te vinden in het aantal klachten over leerkrachten. Of in het aantal leerkrachten welke op de één of andere wijze schade hebben opgelopen gedurende hun werk.

 • Bijstand in straf- of tuchtrechtelijke procedures, waaronder begrepen het eigen klachtrecht;
 • Verhaal van schade voor de leerkrachten. Dat kan schade aan persoonlijke zaken zijn, maar ook letselschade. Of in een enkel geval zelfs smartengeld.

Wie zijn verzekerd?

Wat is verzekerd?

Is er een minimaal belang waaraan een “zaak” moet voldoen?

Kunnen we rechtstreeks contact opnemen met DAS wanneer we een geschil willen voorleggen?